Etusivu » Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry

Säännöt

PRH rekisteröinyt 18.06.2013

                                                                            

1. Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry, josta voidaan käyttää lyhennettä KVY. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. 
 
2. Tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen yhteistyöelimenä, edistää vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, hallinnoida yhteistyöprojekteja, hoitaa tiedotusta ja edunvalvontaa, sekä valvoa vammaisten oikeuksien toteutumista. 
 
3. Toiminta 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi antaa neuvoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä työpaikkojen järjestämisessä. Yhdistys tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää koulutus- yms tilaisuuksia. 
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa kioskikauppaa, vuokrata tilojaan erilaisiin tilaisuuksiin sekä järjestää maksullista koulutusta ja kursseja. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. 
 
4. Jäsenet 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä rekisteröity vammaisjärjestö tai muu oikeustoimikelpoinen pitkäaikaissairaiden yhteisö. Yksityiset kansalaiset ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden lopussa jäsenjärjestössä olevien kouvolalaisten jäsenten lukumäärän mukaan. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan jäsenmääränsä yhdistykselle helmikuun 15. päivään mennessä. 
 
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toimialalla. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eronsa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta vielä 6 kk:n kuluttua eräpäivästä. 
 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
5. Hallitus 
 
Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuusi (6) varsinaista ja kuusi (6) varajäsentä. 
 
Hallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistään puolet on vuosittain erovuoroisia. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
Sihteeri ja varainhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi valita avukseen jaostoja ja toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii. 
 
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. 
 
7. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja heille varahenkilöt. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. 
 
8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla joko jäsenelle postitetulla kirjeellä tai tätä tarkoitusta varten ilmoitetulla sähköpostiosoitteella ja lehtiilmoituksella. 
 
Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettu tekemään yhdistyksen jäsenet. Aloitteet on jätettävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen kokousta. 
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla yksi (1) ääni kutakin alkavaa kahtasataa (200) sellaista jäsentä kohti, josta jäsenmaksu on maksettu. Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenjärjestöjen edustajilla tulee olla valtakirja kokousta varten. 
 
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.        

10.  Syyskokous 
 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Vahvistetaan työjärjestys
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruus
 7. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan varsinaiset tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, yksi (1) kumpaakin, sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Valitaan yhdistyksen edustajat tilaisuuksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajansa
 12. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista  

11.  Kevätkokous 
 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Vahvistetaan työjärjestys
 5. Käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus
 6. Käsitellään tilinpäätös, sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot edelliseltä kalenterivuodelta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 8. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista  

12.  Ylimääräinen kokous 
 
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa. 
 
13.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.